17 Ιαν 2019

Έναρξη πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 5440 τ. Β΄/5-12-2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.351.1/
53/206591/E3/29-11-2018 Υπουργική Απόφαση: «Διαπίστωση της παύσης λειτουργίας
υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και της έναρξης πλήρους λειτουργίας των Κέντρων
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)»