Νομοθεσία

Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (Ν.2817/2000)

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ν.3699/2008)

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Το άρθρο 28 αναφέρεται σε θέματα Ειδικής Αγωγής (Ν.4186/2013)

Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών (Υ.Α. 17812/Γ6/7-2-2014)

Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Υ.Α. 28722/Γ2/12-3-2010)

Εξέταση μαθητών Λυκείων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Υ.Α.Φ.253/155439/Β6/16-12-2009)

Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Άρθρο 82 (Ν.4368/2016)

Επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Υ.Α. Δ3/15717/1-2-2016)