18 Σεπ 2014

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 148302/Γ6/18-09-2014  ΕΓΓΡΑΦΟΥ  ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ